Dokumenty

Przykładowe Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego

Poniżej zamieszczamy listę dokumentów potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego i testamentu w naszej Kancelarii Notarialnej.

1. SPRZEDAŻ/ZAMIANA/DAROWIZNA/DZIAŁ SPADKU/ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI nieruchomości (lokalowej, gruntowej) lub spółdzielczego własnościowego prawa

a) numer księgi wieczystej ( w przypadku gdy dla prawa założona jest księga wieczysta),
b) podstawa nabycia, na przykład – akt notarialny, postanowienie sądu, przydział ze spółdzielni, umowa ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa , decyzja o przekształceniu prawa, akt własności ziemi, (spadek/darowizna/zniesienie współwłasności/zasiedzenie patrz pkt 8)
c) dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, termin ważności, adres zamieszkania),
d) dodatkowo w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP,
e) wartość rynkowa prawa (cena sprzedaży),
f) warunki i daty wydania oraz zapłaty ceny (nr konta bankowego),
g) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
h) dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
i) świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku, lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (jeżeli zostało sporządzone),
j) zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany w budynku usytuowanym na przedmiotowej nieruchomości lub w lokalu – nie jest wymagane dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej

 

Ponadto:

W przypadku gdy przedmiotem umowy jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, niemieszkalnego, garażu lub spółdzielcze prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym

Zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię do sprzedaży/darowizny/zamiany

W przypadku gdy przedmiotem transakcji jest nieruchomości gruntowych mogą być oczekiwane:

a) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wypis z kartoteki budynków, wypis z kartoteki lokali,

b) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku,

c) pozwolenie na budowę lub na użytkowanie budynku (w przypadku gdy zostało wydane)

d) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział wraz z mapą sytuacyjną

 

O potrzebie złożenia dokumentów poinformuje notariusz po wstępnym zapoznaniu się z założeniami umowy.

 

Testament

a) dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, termin ważności, adres zamieszkania,
data i miejsce urodzenia),
b) dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data i miejsce urodzenia),

c) w przypadku zapisu – dokumenty związane z przedmiotem zapisu (np. numer księgi wieczystej, dowód rejestracyjny, zaświadczenie ze Spółdzielni).

Pełnomocnictwo

a) dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, termin ważności, adres zamieszkania),,
b) dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL),
c) wskazanie zakresu pełnomocnictwa.

Akt poświadczenia dziedziczenia

a) akt zgonu spadkodawcy,
b) testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
c) akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia i akty małżeństwa (kobiety zamężne),wydane po dacie zgonu spadkodawcy
d) dokument potwierdzający nr PESEL zmarłego ( np. unieważniany dowód osobisty/ zaświadczenie o numerze PESEL).

Umowa majątkowa małżeńska

a) odpis skrócony aktu małżeństwa,
b) dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, termin ważności, adres zamieszkania).

 

Figura Temidy z książką na tle jednolitym