Czynności notarialne

Notariusze działają w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U.2014.164). Są oni powołani do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych może dokonywać również zastępca notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Notariusz realizuje czynności notarialne w języku polskim. Jeśli taka jest wola stron, notariusz może przeprowadzać czynności w języku obcym. Wówczas korzysta z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  2. sporządza poświadczenia;
  3. doręcza oświadczenia;
  4. spisuje protokoły;
  5. sporządza protesty weksli i czeków;
  6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Office Work - Secretary or Accountant