Czynności notarialne

Notariusze działają w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U.2014.164). Są oni powołani do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Może ich dokonywać również zastępca notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Notariusz realizuje czynności notarialne w języku polskim. Jeśli taka jest wola stron, może je jednak przeprowadzać również w języku obcym. Wówczas korzysta z pomocy tłumacza przysięgłego.

Zakres czynności

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem świadczonych usług, na które składają się różnorodne czynności notarialne.

Notariusz:

  • sporządza akty notarialne oraz  akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia;
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których dana czynność może powodować skutki prawne. Notariusz jest również obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Office Work - Secretary or Accountant